Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De leden sluiten met BeweegCoach een overeenkomst. De contractuele relatie die aldus ontstaat tussen BeweegCoach en de leden wordt bepaald door deze Algemene Voorwaarden. Dit lidmaatschap bedraagt 30 euro en is jaarlijks te betalen. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst.

De algemenen voorwaarden zijn terug te vinden op de volgende weblink: https://beweegcoach.net/algemene-voorwaarden/

1.DOEL:

De fitness is een privaat centrum die haar ruimte en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden met als hoofddoel: "samen gezond in beweging". Zij doet dit naar

best vermogen. BeweegCoach is geen eigenaar van de gebouwen en informeert haar leden dan ook omtrent de huisregels dat aan elke locatie uniek is. BeweegCoach zorgt voor toezicht, begeleide lessen, coaching.

2. AANBOD:

U wordt lid van zodra u deze overeenkomst ondertekent. Vooraf kunt u op voldoende wijze kennismaken met de geboden diensten van BeweegCoach. Het aanbod, alsook de

openingsuren, variëren van locatie. Elke locatie van BeweegCoach behoudt zich het recht voor om uurroosters, reglementeringen en coachen te veranderen.

3. MINIMUMLEEFTIJD:

De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst bedraagt 16 jaar. Vanaf 12 jaar is dit ook mogelijk op voorwaarde dat de minderjarige persoon wordt

begeleid door een meerderjarige. De minimumleeftijd van vrij sporten MET toegangsbadge is 18 jaar. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden mits schriftelijk akkoord van een volwassen ouder die tevens lid is van dezelfde BeweegCoach locatie en mee garant staat voor het verantwoord sporten en correct gebruik van de materialen.

4.TOEGANG:

Het lid verklaart binnen de locatie enkel de ruimtes te betreden toegewezen aan BeweegCoach. leder lid dient zich bij elk bezoek aan te melden via het check- in systeem en is

verplicht zijn/haar lidkaart, de smartcard, mee te hebben. De lidkaart is strikt persoonlijk. Bij verlies dient het lid een nieuwe smartcard aan te kopen, kostprijs 10 euro. Enkel leden

die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de studio. Het eventueel achterstal in betaling dient onmiddellijk te worden voldaan. Het management kan ten allen tijde

beslissen om achterstallen te innen via domiciliëring. Leden met een toegangsbadge 24/7 toegang gaan vertrouwelijk met deze kaart om, het is VERBODEN deze kaart door te geven aan derden. Alsook is het strikt verboden met je kaart iemand die geen lid is bij BeweegCoach mee te nemen zonder schriftelijke verwittiging aan je BeweegCoach, pas na goedkeuring kan je iemand voor een proefsessie meenemen op momenten dat er geen BeweegCoach aanwezig is.

Indien dit gebeurd kan het management zonder tegenwoord de cursus stopzetten en je verdere toegang weigeren zonder enige vorm van terugbetaling.

5. SOORTEN OVEREENKOMSTEN:

Ieder lid is via zijn jaarlijks lidmaatschap verzekert tegen sportongevallen. Voorwaarden van de polis zijn te verkrijgen via uw BeweegCoach.

Ieder lid kiest voor een Beweegcursus en mag alleen deze activiteiten beoefenen die voorzien zijn in het aanbod.

6. STOPZETTING:

De Beweegcursus is een minimaal engagement van 3 of 12 maanden. Deze overeenkomst kan dus ten vroegste stopgezet worden na deze looptijd van gekozen maanden. Dit kan door het invullen van bovenstaand stopzettingsformulier of in de Beweegstudio tijdens een vooraf gemaakte afspraak. Bewaar het bevestigingsbericht als bewijs van de opzeggingsdatum.

De overeenkomst kan je na de engagementsperiode maandelijks stopzetten. Maak een afspraak met je coach en vul bovenstaand stopzettingsformulier in VOOR de 25ste van de maand dan kan je overeenkomst stoppen op het einde van de maand. NA de 25ste, stopt je overeenkomst op het einde van de volgende maand.

Alle correspondentie dient 5 dagen voor het einde van de maand te gebeuren. Als maatschappelijke ondernemer dragen we transparantie en communicatie hoog in het vaandel, dus bel of spreek uw coach indien je de cursus wenst stop te zetten. Je kan ook meteen online het stopzettingsformulier invullen via www.beweegcoach.net/stopzetting

7. UITBLIJVEN BETALING:

7.1 WANBETALING TIJDENS DE PERIODE VAN HET MINIMAAL ENGAGEMENT: Indien het lid nalaat gedurende de 1ste 3 maanden de bijdrage te betalen, na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand gedurende twee maanden, is de lidmaatschapsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van het lid. De vervallen en onbetaalde maandbijdragen zijn onmiddellijk verschuldigd, vermeerdert met de niet-vervallen maandbijdragen met betrekking tot de minimale looptijd van de overeenkomst, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR voor de administratieve kosten van de BeweegCoach. De BeweegCoach zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen, eventueel in samenwerking met derden.

7.1 WANBETALING NA DE PERIODE VAN HET MINIMALE LOOPTIJD: In het geval de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en het lid één maand in gebreke blijft na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand de maandelijkse maandbijdrage te betalen, is de lidmaatschapsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van het lid. De vervallen en onbetaalde maandbijdragen tot de datum van ontbinding van de lidmaatschapsovereenkomst zijn onmiddellijk verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR voor de administratieve kosten van de BeweegCoach. De BeweegCoach zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen, eventueel in samenwerking met derden.

8. INDEXATIE:

De maandelijkse bijdrage kan na een looptijd van 12 volledige maanden automatisch en zonder verdere verwittiging worden aangepast volgens de formule [aanvangsbijdrage x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer] gebaseerd op de gezondheidsindex, die wordt bepaald door FOD, Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

9. BEVRIEZING:

In geval van langdurige ziekte, zwangerschap, zaken- of schoolverplichtingen kunnen leden hun Beweegcursus bevriezen voor minimum 1 maand en maximum 3 maanden mits voorlegging van wettige een (dokters)attest of bewijs. Indien de cursus langer dan 3 maanden dient onderbroken te worden wordt de cursus in onderling overleg beter stopgezet. De cursus kan dan worden vooruitbetaald en omgezet worden met een bon. De bon voor de cursus blijft 2 jaar geldig en is overdraagbaar op een andere persoon.

9. BELOFTES:

BeweegCoach engageert zich voor enkele beloftes. We vragen aan u, het lid om de gekozen looptijd van de cursus te respecteren indien je kiest voor een maandelijkse spreiding van de cursus. BeweegCoach zorgt voor een resultaatsgaratie inzake uithoudingsvermogen door het volgen van het FITT Unit SportMed concept. het gebruik van de SA producten en het volgen van uw beweegplan is nodig. Wanneer je de eerste maand niet overtuigd bent van ons concept of een verkeerde keuze gemaakt hebt, kun je de cursus eenzijdig stopzetten binnen de eerste maand (startdatum is datum eerste FITADVIES). BeweegCoach betaalt zelf de eerste cursusmaand terug cash op de rekening.

10. MEDISCHE TOESTAND:

10.1 Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Het lid heeft hiervoor de persoonlijke info ingevuld bij zijn eerste kennismaking met BeweegCoach.

10.2 Men mag geen gebruik maken van de studio en zijn diensten indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

11. GEDRAG:

De BeweegCoach verwacht van haar leden een correct gedrag. Elke gedraging, die tot gevolg zou kunnen hebben dat de studio of de andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding.

12. VERZEKERING:

12.1 leder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. Vraag meer info bij jouw verzekeringsmakelaar. Voor gevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat BeweegCoach zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelde of lasthebbers, zonder afbreuk te doen aan haar wettelijke aansprakelijkheid.

12.2 Noch BeweegCoach, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de BeweegStudio of locatie. Laat waardevolle voorwerpen dan ook thuis.

12.3 Noch BeweegCoach, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de studio of locatie.

12.4 Sporten op vrije toegangsmomenten met je 24/7 badge is steeds op eigen risico, BeweegCoach kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

13 PRIVACYBELEID:

De BeweegCoach gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

13.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is BeweegCoach.

13.2 Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.

13.3 Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan het BeweegCoachTeam en mits een bewijs van jouw identiteit (kopie van jouw identiteitskaart) kan je gratis een geschreven overzicht van jouw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

14. GERECHTSGESCHILLEN:

Geschillen omtrent de uitvoering van dit contract en/of de betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Ieper of het Vredegerecht van het kanton te Ieper. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die u wenst.

15. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De gegevens van de verantwoordelijke / maatschappelijk zetel van BeweegCoach is de vennootschap BeweegCoach_Lennert BV(BA), Meidoornlaan 44, 2960 Brecht. BE 0718837997

Zaakvoerder en contactpersoon is Lennert Gielen.

16. Overstapservice

Sport jij momenteel niet bij BeweegCoach? Wil je dit wel graag maar je zit nog vast aan een sportschool abonnement elders? Geen probleem! Bij BeweegCoach maken we gebruik van een gratis overstap service van maximaal 3 maanden. Let op, er zijn algemene voorwaarden verbonden aan deze overstapservice, deze zijn te raadplegen via www.beweegcoach.net/overstapservice.

Opsplitsing maatschappelijke zetel: Ondernemers onder BeweegCoach Vlaanderen:

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Diksmuide Ieper en Torhout, zijn: BVBA FitClass Ieper, Steenbeekstraat 77, 8650 Jonkershove . BE 0832196652. 

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Brasschaat, Hoogstraten en Sint-Job zijn : BeweegCoach_Lennert BVBA, Meidoornlaan 44 2960 Brecht. BE 0718.837.997

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Deinze :