Algemene voorwaarden

De particuliere leden sluiten met BeweegCoach een overeenkomst. De contractuele relatie die aldus ontstaat tussen BeweegCoach en de leden wordt bepaald door deze Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst is terzelfdertijd een lidmaatschap bij BVBA FitClass Ieper. Dit lidmaatschap bedraagt 30 euro en is jaarlijks te betalen. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst.

I. DOEL: De BeweegStudio is een privaat centrum die haar ruimte en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden met als hoofddoel: "mensen verantwoord laten bewegen met plezier". Zij doet dit naar best vermogen.

2. AANBOD: U wordt lid van zodra u deze overeenkomst ondertekent. Vooraf kunt u op voldoende wijze kennismaken met de geboden diensten van het BeweegCoach.Er is steeds de gelegenheid voor een eerste kennismaking met ons via de FitAnalyse. Hier gaan we samen met u op zoek naar een geschikte cursus ifv uw doel, achtergrond, motivatie en tijdsbesteding. Het aanbod, alsook de openingsuren betreft de beweegtrainingen, variëren van studio tot studio. Elke BeweegStudio behoudt zich het recht voor om uurroosters, reglementeringen en coachen te veranderen.

3. MINIMUMLEEFTIJD: De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst bedraagt 16 jaar. Vanaf 12 jaar is dit ook mogelijk op voorwaarde dat de minderjarige persoon wordt begeleid door een meerderjarige.

4.TOEGANG: Het lid verklaart binnen de school (of plaatselijke partner) enkel de ruimtes te betreden toegewezen aan de BeweegStudio. leder lid dient zich bij elk bezoek aan te melden via het check- in systeem en is verplicht zijn/haar lidkaart, de smartcard, mee te hebben. De lidkaart is strikt persoonlijk. Bij verlies dient het lid een nieuwe smartcard aan te kopen, kostprijs 10 euro. Enkel leden die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de studio. Het eventueel achterstal in betaling dient onmiddellijk te worden voldaan.

5. SOORTEN OVEREENKOMSTEN:

Ieder lid is via zijn jaarlijks lidmaatschap verzekert tegen sportongevallen. Voorwaarden van de polis zijn te verkrijgen via uw BeweegCoach.

leder lid kiest voor een Beweegcursus en mag alleen deze activiteiten beoefenen die voorzien zijn in het aanbod.

6. FLEXIBILITEIT: De Beweegcursus is een minimaal engagement van 3 of 12 maanden. Deze overeenkomst kan dus ten vroegste stopgezet worden na deze looptijd van gekozen maanden. Dit kan door ondertekening van een opzeggingsdocument in de Beweegstudio tijdens een vooraf gemaakte afspraak of door een mail aan het centrum. Bij mail telt de bevestiging van de mail als rechtsgeldig! Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van een maand die ingaat respectievelijk op datum van ondertekening van het opzeggingsdocument of op de postdatum van de aangetekende opzeggingsbrief (indien het lid wenst op te zeggen per brief). Het lid dat kiest voor betalingswijze domiciliering (sepa dom) kan zijn cursus onderbreken. Het lid krijgt de bevestiging van zijn onderbreking per mail. Er dient steeds duidelijk een start en einddatum worden afgesproken.De wijzigingen zijn van toepassing de eerst volgende volledige kalendermaand. Het lid dat kiest voor de betalingswijze cash kan niet onderbreken.

7. UITBLIJVEN BETALING:

7.1 WANBETALING TIJDENS DE PERIODE VAN HET MINIMAAL ENGAGEMENT: Indien het lid nalaat gedurende de 1ste 3 maanden de bijdrage te betalen, na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand gedurende twee maanden, is de lidmaatschapsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van het lid. De vervallen en onbetaalde maandbijdragen zijn onmiddellijk verschuldigd, vermeerdert met de niet-vervallen maandbijdragen met betrekking tot de minimale looptijd van de overeenkomst, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR voor de administratieve kosten van de BeweegCoach. De BeweegCoach zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen, eventueel in samenwerking met derden.

7.1 WANBETALING NA DE PERIODE VAN HET MINIMALE LOOPTIJD: In het geval de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en het lid één maand in gebreke blijft na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand de maandelijkse maandbijdrage te betalen, is de lidmaatschapsovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van het lid. De vervallen en onbetaalde maandbijdragen tot de datum van ontbinding van de lidmaatschapsovereenkomst zijn onmiddellijk verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR voor de administratieve kosten van de BeweegCoach. De BeweegCoach zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen, eventueel in samenwerking met derden.

8. INDEXATIE: De maandelijkse bijdrage zal na een looptijd van 12 volledige maanden automatisch en zonder verdere verwittiging worden aangepast volgens de formule [aanvangsbijdrage x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer] gebaseerd op de gezondheidsindex, die wordt bepaald door FOD, Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

9. BEVRIEZING: In geval van langdurige ziekte, zwangerschap, zaken- of schoolverplichtingen kunnen leden hun Beweegcursus bevriezen voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden mits voorlegging van wettige een (dokters)attest of bewijs. Men kan tijdens de minimale looptijd maximaal I maand gratis bevriezen. Indien men langer dan 1 kalendermaand wenst te bevriezen zal men vanaf de tweede maand een bevriezingstarief van 3 euro per maand betalen. De aanvraag tot tijdelijke bevriezing dient te worden ingediend samen met de lidkaart vóór de 25ste van de maand die de start van de bevriezingsperiode voorafgaat. In geval van bevriezing tijdens de minimale looptijd wordt deze verlengd met het aantal maanden bevriezing. Stopzetting is niet mogelijk vóór de nieuwe einddatum van de minimale looptijd. Bevriezing is enkel mogelijk met de SEPA opdracht.

10. STOPZETTING: Een Beweegcursus kan enkel na 3 of 12 maanden (en dus niet tijdens de gekozen finale looptijd) rechtsgeldig worden opgezegd door de ondertekening van een opzeggingsdocument in de BeweegStudio tijdens een vooraf gemaakte afspraak of door een aangetekende opzeggingsbrief verstuurd aan BeweegCoach (gegevens zie rechtsonder op de lidmaatschapsovereenkomst). Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand die ingaat respectievelijk op datum van ondertekening van een opzeggingsdocument in de BeweegStudio of op de postdatum van de aangetekende opzeggingsbrief verstuurd aan het BeweegCoach. Zie adres maatschappelijke zetel(s) onderaan.

11. MEDISCHE TOESTAND:

11.1 Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Het lid heeft hiervoor de persoonlijke info ingevuld bij zijn eerste kennismaking met BeweegCoach.

11.2 Men mag geen gebruik maken van de studio en zijn diensten indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

12. GEDRAG: De BeweegCoach verwacht van haar leden een correct gedrag. Elke gedraging, die tot gevolg zou kunnen hebben dat de studio of de andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding.

I3. VERZEKERING:

13.1 leder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. Vraag meer info bij jouw verzekeringsmakelaar. Voor gevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat BeweegCoach zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers, zonder afbreuk te doen aan haar wettelijke aansprakelijkheid.

13.2 Noch BeweegCoach, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de BeweegStudio of locatie. Laat waardevolle voorwerpen dan ook thuis.

13.3 Noch BeweegCoach, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de studio of locatie.

14. PRIVACYBELEID: De BeweegCoach gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

14.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is BeweegCoach.

14.2 Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.

14.3 Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan BeweegCoach en mits een bewijs van jouw identiteit (kopie van jouw identiteitskaart) kan je gratis een geschreven overzicht van jouw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

15. GERECHTSGESCHILLEN: Geschillen omtrent de uitvoering van dit contract en/of de betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Ieper of voor het Vredegerecht van het kanton te Ieper. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die u wenst.

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Diksmuide Ieper en Torhout, zijn: BVBA FitClass Ieper, Steenbeekstraat 77, 8650 Jonkershove . BE 0832196652. 

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Brasschaat, Hoogstraten en Sint-Job zijn : BeweegCoach_Lennert BVBA, Meidoornlaan 44 2960 Brecht. BE 0718.837.997

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Deinze :

De gegevens van de maatschappelijke zetel van BeweegCoach Heusden :